O nás ...

 

Občianske združenie NATURA vzniklo na jar 2004 s cieľom podporovať a rozvíjať výskumné a vzdelávacie aktivity v biomedicínskych vedách. Prvou úspešnou akciou združenia bola príprava XXII International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, ktorá sa uskutočnila 7.-12. augusta 2005 v Bratislave v kongresovom centre Incheba. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 700 vedeckých pracovníkov a študentov z rôznych krajín Európy, Ameriky, Ázie a Austrálie. Odvtedy sme pripravili alebo podporili viaceré vedecké a vedecko-popularizačné aktivity.Našim cieľom je:


  1. Bulletpodporovať záujem o štúdium a kariéru v biomedicínskych vedách, špecificky v odboroch biochémia, genetika, kognitívna biológia, molekulárna a bunková biológia


  2. Bulletnapomáhať rozvíjaniu nezávislého kritického myslenia vo vede


  3. Bulletvytvárať podmienky pre prezentáciu a popularizáciu výsledkov prírodných vied


  4. Bulletpodporovať aktívnu účasť talentovaných študentov a mladých adeptov vedy na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach (sympóziá, zjazdy, konferencie, workshopy a semináre)


  5. Bulletpodporovať krátkodobé študijné pobyty mladých vedcov na špičkových vedeckých pracoviskách v zahraničí


  6. Bulletpodporovať aktivity, ktoré vedú k získavaniu prostriedkov pre financovanie vedecko-výskumných  a edukačných projektov pre mladých vedeckých pracovníkov


  7. Bulletvytvárať podmienky pre trvalú existenciu intelektuálneho akademického prostredia na pôde Prírodovedeckej fakulty a Univerzity Komenského v Bratislave